Algemene voorwaarden Patricia Herni events & support

Tot stand gekomen op  24 september 2018.

Algemene Voorwaarden Patricia Herni events & support, gevestigd aan H.R. Holstlaan 6, 2135 MX, te Hoofddorp, ingeschreven bij de KvK te Hoofddorp onder nummer 34326499.

Artikel 1      Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Patricia Herni events & support: Patricia Herni events & support, ingeschreven bij de KvK te Hoofddorp onder nummer 34326499.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Patricia Herni events & support voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Patricia Herni events & support en de opdrachtgever.

Artikel 2      Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Patricia Herni events & support en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Patricia Herni events & support, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk afgewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Patricia Herni events & support en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Patricia Herni events & support zijn overeengekomen.

Artikel 3      Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen en/of offertes van Patricia Herni events & support zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

Patricia Herni events & support kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Patricia Herni events & support daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Patricia Herni events & support anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Patricia Herni events & support niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4      Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van Patricia Herni events & support.

Artikel 5      Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6      Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Patricia Herni events & support de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Patricia Herni events & support zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Patricia Herni events & support de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Patricia Herni events & support daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Patricia Herni events & support proberen te trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.

Patricia Herni events & support zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Patricia Herni events & support kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Patricia Herni events & support zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 7      Uitvoering overeenkomst

Patricia Herni events & support zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Patricia Herni events & support heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Patricia Herni events & support heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Patricia Herni events & support het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Patricia Herni events & support niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Patricia Herni events & support het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Patricia Herni events & support.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Patricia Herni events & support het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Patricia Herni Business & Event management is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Patricia Herni Business & Event management is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Patricia Herni events & support kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 8      Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Patricia Herni events & support opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Patricia Herni events & support gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever deze aan Patricia Herni events & support heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Patricia Herni events & support schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Patricia Herni events & support alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Patricia Herni events & support zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Patricia Herni events & support binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 9      Honorarium

Het Honorarium en/of de tarieven zijn exclusief BTW.

Artikel 10 Wijziging honorarium

Indien Patricia Herni events & support bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Patricia Herni events & support gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien de verhoging van het Honorarium of tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Opdrachtgever rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Patricia Herni events & support alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
 • bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Patricia Herni events & support zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of tarief in kennis stellen. Patricia Herni events & support zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 11 Risico-overgang

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikken stellen van de zaken aan de Opdrachtgever voor rekening en risico van Patricia Herni events & support.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 12 Betaling

Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door Patricia Herni events & support aangewezen bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Patricia Herni events & support aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeenkomen.

Patricia Herni events & support is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te declareren. Declaratie vindt per 1 maand plaats.

Patricia Herni events & support en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Patricia Herni events & support en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Patricia Herni events & support onmiddellijk opeisbaar.

Patricia Herni events & support kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Patricia Herni events & support kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens aan de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Patricia Herni events & support heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken. Patricia Herni events & support heeft het recht de betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 13 Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

Indien Patricia Herni events & support aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

Alle door Patricia Herni events & support in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Patricia Herni events & support totdat de Opdrachtgever hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Opdrachtgever, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 15 Opschorting

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Patricia Herni events & support het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Patricia Herni events & support bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Patricia Herni events & support omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Patricia Herni events & support kan worden gevergd.

Patricia Herni events & support behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Patricia Herni events & support bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Patricia Herni events & support bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Patricia Herni events & support omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Patricia Herni events & support kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Patricia Herni events & support kan worden gevergd;
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • de Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Patricia Herni events & support op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien Patricia Herni events & support de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Patricia Herni events & support niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding, omdat zij is overgegaan tot opschorting of ontbinding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, heeft Patricia Herni events & support het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan.

Artikel 17 Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Patricia Herni events & support of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Patricia Herni events & support geen invloed kan uitoefenen en waardoor Patricia Herni events & support niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Patricia Herni events & support in redelijkheid niet van Patricia Herni events & support mag worden verlangd.

Patricia Herni events & support heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Patricia Herni events & support zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Patricia Herni events & support als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Patricia Herni events & support zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Patricia Herni events & support ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Patricia Herni events & support gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 18 Garanties

Patricia Herni events & support garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.

Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Patricia Herni events & support, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Opdrachtgever.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Patricia Herni events & support in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Patricia Herni events & support geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

Patricia Herni events & support is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Patricia Herni events & support.

Patricia Herni events & support is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

Indien Patricia Herni events & support aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Patricia Herni events & support beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Patricia Herni events & support uitkeert of tot maximaal eenmaal  het bedrag dat in de factuur staat vermeld.

Patricia Herni events & support is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Patricia Herni events & support ingeschakelde derden.

Artikel 20 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Patricia Herni events & support voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Patricia Herni events & support en de Opdrachtgever aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

Indien Patricia Herni events & support uit dien uit hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Patricia Herni events & support zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Patricia Herni events & support en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 21 Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen en verweren jegens Patricia Herni events & support en de door Patricia Herni events & support (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 22 Intellectuele eigendom

Patricia Herni events & support behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Patricia Herni events & support behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 23 Geheimhouding

Zowel Patricia Herni events & support als Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van deze overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming en wederpartij waarvan hij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties van de wederpartij waarvan uit hoofde van de opdracht kennis is genomen.

Artikel 24 Privacy

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Patricia Herni events & support verstrekt, zal Patricia Herni events & support zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Patricia Herni events & support mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Patricia Herni events & support niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Patricia Herni events & support gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Patricia Herni events & support zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Patricia Herni events & support niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 25 Toepasselijke recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Patricia Herni events & support partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 26 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Hoofddorp onder nummer 34326499.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Patricia Herni events & support.